Dịch từ "ace of diamonds" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ace of diamonds" trong tiếng Việt

VI
EN

ace of diamonds {danh từ}

volume_up
1. "cards game"
ace of diamonds
át rô {danh} (trong bộ bài)

Cách dịch tương tự của từ "ace of diamonds" trong tiếng Việt

ace danh từ
Vietnamese
of giới từ