Dịch từ "accomplishment" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "accomplishment" trong tiếng Việt

EN

accomplishment {danh từ}

volume_up
accomplishment (từ khác: termination)
accomplishment

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "accomplishment":

accomplishment