Dịch từ "accessories" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "accessories" trong tiếng Việt

EN

accessories {số nhiều}

volume_up
accessories
phụ kiện {nhiều}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "accessory":

accessory