Dịch từ "access time" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "access time" trong tiếng Việt

EN

access time {danh từ}

volume_up
1. CNTT

Cách dịch tương tự của từ "access time" trong tiếng Việt

access danh từ
time danh từ
ahead of time trạng từ
all the time trạng từ
Vietnamese
from time to time trạng từ
Vietnamese
to kill time động từ
to buy time động từ
Vietnamese