Dịch từ "abyss" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abyss" trong tiếng Việt

EN

abyss {danh từ}

volume_up
abyss
abyss

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abyss":

abyss
English