Dịch từ "absurd" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "absurd" trong tiếng Việt

EN

absurd {tính từ}

volume_up
absurd (từ khác: meaningless, senseless)
vô nghĩa {tính}
absurd (từ khác: illogical, irrational, preposterous)
phi lý {tính}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "absurd":

absurd
absurdity