Dịch từ "abstract data type" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abstract data type" trong tiếng Việt

EN

abstract data type {danh từ}

volume_up
abstract data type

Ví dụ về cách dùng từ "abstract data type" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishabstract data type

Cách dịch tương tự của từ "abstract data type" trong tiếng Việt

abstract danh từ
abstract tính từ
data danh từ
type danh từ