Dịch từ "abstinence" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abstinence" trong tiếng Việt

EN

abstinence {danh từ}

volume_up
abstinence
abstinence (từ khác: moderation)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abstinence":

abstinence
English