Dịch từ "absorption" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "absorption" trong tiếng Việt

EN

absorption {danh từ}

volume_up
absorption
absorption (từ khác: attraction)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "absorption":

absorption
Những từ khác
English
  • absorption