Dịch từ "abruptly" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abruptly" trong tiếng Việt

EN

abruptly {trạng từ}

volume_up
abruptly
bỗng không {trạng}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abruptly":

abruptly