Dịch từ "to abrade" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to abrade" trong tiếng Việt

EN

to abrade [abraded|abraded] {động từ}

volume_up
to abrade
to abrade
làm xơ ra {động}