Dịch từ "abracadabra" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abracadabra" trong tiếng Việt

EN

abracadabra {danh từ}

volume_up
abracadabra