Dịch từ "above all else" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "above all else" trong tiếng Việt

EN

above all else {trạng từ}

volume_up
above all else

Ví dụ về cách dùng từ "above all else" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishabove all else

Cách dịch tương tự của từ "above all else" trong tiếng Việt

else tính từ
above giới từ
all danh từ
all đại từ
Vietnamese