Dịch từ "abolition" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abolition" trong tiếng Việt

EN

abolition {danh từ}

volume_up
abolition
abolition
abolition (từ khác: elimination)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abolition":

abolition