Dịch từ "to abolish the government examination system" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to abolish the government examination system" trong tiếng Việt

EN

to abolish the government examination system {động từ}

volume_up
to abolish the government examination system
bãi bỏ chế độ thi cử

Ví dụ về cách dùng từ "to abolish the government examination system" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishto abolish the government examination system