Dịch từ "abode" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abode" trong tiếng Việt

EN

abode {danh từ}

volume_up
1. văn học, trang trọng
abode
nơi ở {danh}
abode
nhà ở {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abode":

abode