Dịch từ "ablactation" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ablactation" trong tiếng Việt

EN

ablactation {danh từ}

volume_up
ablactation
ablactation

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ablactation":

ablactation
English