Dịch từ "to abjure" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to abjure" trong tiếng Việt

EN

to abjure {động từ}

volume_up
1. trang trọng
to abjure
rút lui {động}