Dịch từ "to abet" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to abet" trong tiếng Việt

EN

to abet {động từ}

volume_up
to abet
xúi bậy {động}
to abet