Dịch từ "abdomen" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abdomen" trong tiếng Việt

VI
EN

abdomen {danh từ}

volume_up
1. giải phẫu học
abdomen (từ khác: belly)
bụng {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abdomen":

abdomen