Dịch từ "to abbreviate" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to abbreviate" trong tiếng Việt

EN

to abbreviate {động từ}

volume_up
to abbreviate
tóm tắt {động}
to abbreviate (từ khác: to curtail)
rút ngắn {động}
to abbreviate