Dịch từ "abbot" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abbot" trong tiếng Việt

EN

abbot {danh từ}

volume_up
1. tôn giáo

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abbot":

abbot