Dịch từ "abaca" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "abaca" trong tiếng Việt

EN

abaca {danh từ}

volume_up
abaca

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "abaca":

abaca