Dịch từ "a short while" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a short while" trong tiếng Việt

EN

a short while {trạng từ}

volume_up
a short while
một lúc {trạng}

Ví dụ về cách dùng từ "a short while" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englisha short while

Cách dịch tương tự của từ "a short while" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
while liên từ
short tính từ
a short time ago trạng từ
Vietnamese