Dịch từ "a priori" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a priori" trong tiếng Việt

EN

a priori {trạng từ}

volume_up
a priori

Cách dịch tương tự của từ "a priori" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
a bit trạng từ
a little bit trạng từ
a little more trạng từ
a little too much trạng từ
a tiny bit trạng từ
a little while ago trạng từ
Vietnamese
a long time trạng từ
a lot trạng từ
Vietnamese