Dịch từ "a posteriori" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a posteriori" trong tiếng Việt

EN

a posteriori {trạng từ}

volume_up
a posteriori
a posteriori

Cách dịch tương tự của từ "a posteriori" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
a bit trạng từ
a little bit trạng từ
a little more trạng từ
a little too much trạng từ
a tiny bit trạng từ
a little while ago trạng từ
Vietnamese
a long time trạng từ
a lot trạng từ
Vietnamese
a priori trạng từ