Dịch từ "a long time" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a long time" trong tiếng Việt

EN

a long time {trạng từ}

volume_up
a long time

Ví dụ về cách dùng từ "a long time" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishIt's such a long time since we had any contact.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.

Cách dịch tương tự của từ "a long time" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
long tính từ
Vietnamese
time danh từ