Dịch từ "a little too much" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a little too much" trong tiếng Việt

EN

a little too much {trạng từ}

volume_up
a little too much
hơi quá {trạng}
a little too much

Ví dụ về cách dùng từ "a little too much" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englisha little too much