Dịch từ "a little more" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a little more" trong tiếng Việt

EN

a little more {trạng từ}

volume_up
a little more
a little more

Ví dụ về cách dùng từ "a little more" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "a little more" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
little tính từ
little danh từ
more trạng từ
more tính từ
Những từ khác
English
  • a little more