Dịch từ "a little bit" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a little bit" trong tiếng Việt

EN

a little bit {trạng từ}

volume_up
a little bit
a little bit (từ khác: a tiny bit)

Ví dụ về cách dùng từ "a little bit" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "a little bit" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
bit danh từ
little tính từ
little danh từ
a little more trạng từ
a little too much trạng từ
a tiny bit trạng từ
a little while ago trạng từ
Vietnamese