Dịch từ "a few times" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "a few times" trong tiếng Việt

EN

a few times {trạng từ}

volume_up
a few times

Ví dụ về cách dùng từ "a few times" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "a few times" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
few danh từ
Vietnamese