Dịch từ "A.D." từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "A.D." trong tiếng Việt

volume_up
A.D. [viết tắt]
EN

A.D. [viết tắt]

volume_up
1. "anno Domini"
A.D.

Ví dụ về cách dùng từ "A.D." trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishI'd appreciate it if you would check out my new website at…
EnglishI'd like to rent a small car/large car/van.
Tôi muốn thuê một chiếc xe nhỏ/xe lớn/xe tải
EnglishI'd like to reserve a seat (by the window).
Tôi muốn đặt chỗ ngồi (cạnh cửa sổ).

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "A.D.":

A.D.

Cách dịch tương tự của từ "A.D." trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
a bit trạng từ
a little bit trạng từ
a little more trạng từ
a little too much trạng từ
a tiny bit trạng từ
a little while ago trạng từ
Vietnamese
a long time trạng từ
a lot trạng từ
Vietnamese
a priori trạng từ
Những từ khác
English
  • A.D.