Dịch từ "communication skills" từ Anh sang Thụy Điển

EN

Nghĩa của "communication skills" trong tiếng Thụy Điển

EN

communication skills {số nhiều}

volume_up
communication skills
It will provide its staff with specific training in communication skills and recruit communication specialists as well.
Personalen kommer att få riktad utbildning i kommunikationsfärdigheter och kommunikationsspecialister kommer att rekryteras.

Ví dụ về cách dùng từ "communication skills" trong tiếng Tiếng Thụy Điển

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishExcellent communication / negotiation / presentation skills.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
EnglishIt has expectations of your managerial ability, your communication skills, your strength and your integrity.
Det har förväntningar på era ledaregenskaper, era kommunikativa egenskaper, er styrka och er integritet.
EnglishIn 2007 the EU adopted a Communication on E-skills for the 21st century (COM(2007)496).
År 2007 antog EU meddelandet ”E‑kompetens för 2000‑talet: ökad konkurrenskraft, större tillväxt och fler jobb” (KOM(2007)0496).
EnglishIt will provide its staff with specific training in communication skills and recruit communication specialists as well.
Personalen kommer att få riktad utbildning i kommunikationsfärdigheter och kommunikationsspecialister kommer att rekryteras.
EnglishIt will provide its staff with specific training in communication skills and recruit communication specialists as well.
Det är därför som vi inte bara behöver en ny kommunikationsstrategi utan även en bra diskussion om hela Europeiska unionens framtid.
EnglishBecause services make up 70% of the volume of our economy, communication skills are of great importance in economic growth.
Eftersom tjänster utgör 70 procent av vår ekonomis volym är kommunikativa färdigheter av största betydelse för vår ekonomiska tillväxt.
EnglishBecause services make up 70 % of the volume of our economy, communication skills are of great importance in economic growth.
Eftersom tjänster utgör 70 procent av vår ekonomis volym är kommunikativa färdigheter av största betydelse för vår ekonomiska tillväxt.
EnglishExcellent communication skills
EnglishIn conclusion, Commissioners, we have no complaints about your communication skills, but we now expect practical action.
Sammanfattningsvis, mina herrar kommissionsledamöter, har vi inga klagomål angående era kommunikationsskickligheter, men vi förväntar oss nu handling i praktiken.
EnglishAt the same time, I was sorry to note that there was not a single reference in it to the question of developing information and communication skills.
Samtidigt kunde jag tyvärr konstatera att det inte finns en enda hänvisning i betänkandet till frågan om att utveckla informations- och kommunikationsfärdigheterna.
EnglishEducation not only relates to the transfer of knowledge but also to such things as communication skills and social skills, which are important for personal development.
Undervisning handlar inte bara om kunskapsöverföring utan även om saker som kommunikativa och sociala färdigheter, vilka är viktiga för den personliga utvecklingen.
EnglishHowever, I have been favourably impressed by your presentational and communication skills and your clear attachment to a successful Europe and a strong European Commission.
Men jag är imponerad av era färdigheter när det gäller kommunikation och presentation, och ert starka engagemang för en framgångsrik union och en stark kommission.
EnglishWe are all in favour of a European labour market, but we are not giving unemployed people an opportunity to improve their communication skills through language tuition in neighbouring countries.
Vi är visst för den europeiska arbetsmarknaden, men vi ger inte de arbetslösa en chans att förbättra sina förmedlingsmöjligheter genom språklig vidareutbildning i grannlandet.
EnglishThose attributes, together with his communication, advocacy and other skills, really make me wonder why the Church of England wanted to terminate his services in the first place.
Dessa attribut, tillsammans med bl.a. hans förmåga att kommunicera och tala för sin sak, får mig verkligen att undra varför den engelska statskyrkan egentligen ville att han skulle sluta arbeta.
EnglishThe case for upgrading skills, which is endorsed by all stakeholders, is not just about formal qualifications, but also about promoting areas such as communication skills amongst young people.
Kompetensutveckling, som stöds av alla berörda parter, handlar inte enbart om formella kvalifikationer utan också om att främja exempelvis kommunikationsförmågor hos yngre personer.

Cách dịch tương tự của từ "communication skills" trong tiếng Thụy Điển

skills danh từ
communication danh từ
enhancing of the skills danh từ
fine motor skills danh từ
Swedish
teamwork skills danh từ
communication channel danh từ
communication network danh từ
communication theory danh từ
motor skills danh từ
Swedish
communication pattern danh từ
people skills danh từ
managerial skills danh từ
additional skills danh từ
computer skills danh từ