Dịch từ "tailless amphibian" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "tailless amphibian" trong tiếng Tây Ban Nha

ES

EN tailless amphibian
volume_up
{danh từ}

1. động vật học

tailless amphibian
volume_up
anuro {đực}

Cách dịch tương tự của từ "tailless amphibian" trong tiếng Tây Ban Nha

tailless tính từ
amphibian danh từ
amphibian tính từ