Dịch từ "frontward" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "frontward" trong tiếng Tây Ban Nha

frontward
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "frontward" trong từ điển.