Dịch từ "eh" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "eh" trong tiếng Tây Ban Nha

volume_up
eh {thán}
volume_up
eh? {thán}
ES
ES

Nghĩa của "eh" trong tiếng Anh

volume_up
eh {thán}
EN

EN eh
volume_up
{thán từ}

1. Tổng quan

eh (từ khác: hey, ho, hoy, yoo-hoo)
volume_up
eh {thán}
Two reviewers (EH & FR) independently assessed trial quality and extracted data.
Dos revisores (EH y FR) evaluaron de forma independiente la calidad de los ensayos y extrajeron los datos.
Old College, South Bridge, GB - EH3 9YL Edinburgh
Old College, South Bridge, GB - EH3 9YL Edinburgh
uno de los dos tenía que ganar; no nos guardemos rencor ¿eh?

2. "inviting agreement"

eh (từ khác: eh, huh)
volume_up
¿eh? {thán}
Two reviewers (EH & FR) independently assessed trial quality and extracted data.
Dos revisores (EH y FR) evaluaron de forma independiente la calidad de los ensayos y extrajeron los datos.
Old College, South Bridge, GB - EH3 9YL Edinburgh
Old College, South Bridge, GB - EH3 9YL Edinburgh
uno de los dos tenía que ganar; no nos guardemos rencor ¿eh?
eh
volume_up
¿no? {thán}
uno de los dos tenía que ganar; no nos guardemos rencor ¿eh?
no está mal esta paella ¿eh?
no te desagrada el vino ¿eh?

3. "inviting repetition"

eh (từ khác: eh, huh)
volume_up
¿eh? {thán}
Two reviewers (EH & FR) independently assessed trial quality and extracted data.
Dos revisores (EH y FR) evaluaron de forma independiente la calidad de los ensayos y extrajeron los datos.
Old College, South Bridge, GB - EH3 9YL Edinburgh
Old College, South Bridge, GB - EH3 9YL Edinburgh
uno de los dos tenía que ganar; no nos guardemos rencor ¿eh?
eh (từ khác: eh, huh)
volume_up
¿qué? {thán}
uno de los dos tenía que ganar; no nos guardemos rencor ¿eh?
así que se quiere casar con mi hija ¿eh?
así que fuiste a París ¿no?
eh (từ khác: sorry?, I beg your pardon)

4. "expressing incredulity"

eh (từ khác: eh, huh)
volume_up
¿qué? {thán}
uno de los dos tenía que ganar; no nos guardemos rencor ¿eh?
así que se quiere casar con mi hija ¿eh?
así que fuiste a París ¿no?

Ví dụ về cách dùng từ "eh" trong tiếng Tiếng Tây Ban Nha

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishPart number: 4EH-00004
function() {$(iframeSelector + ' a#open').click();});
EnglishPart #: 4EH-00004
function() {$(iframeSelector + ' a#open').click();});