Dịch từ "drop-down combo box" từ Anh sang Tây Ban Nha

EN

Nghĩa của "drop-down combo box" trong tiếng Tây Ban Nha

EN drop-down combo box
volume_up
{danh từ}

1. CNTT

drop-down combo box