Dịch từ "fantastic dictionary" từ Anh sang Séc

EN

Nghĩa của "fantastic dictionary" trong tiếng Séc

fantastic dictionary
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "fantastic dictionary" trong từ điển.

Cách dịch tương tự của từ "fantastic dictionary" trong tiếng Séc

fantastic tính từ
dictionary danh từ