Dịch từ "importance" từ Anh sang Rumani

EN

Nghĩa của "importance" trong tiếng Rumani

EN importance
volume_up
{danh từ}

importance (từ khác: bearing, consequence, moment, heft)
That is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
Acest lucru ilustrează importanţa pe care o acordă protecţiei consumatorilor.
In your priorities you discuss the importance of the supervisory framework.
În priorităţile dumneavoastră discutaţi importanţa cadrului de supraveghere.
This data underlines the importance of investing in entrepreneurship.
Aceste date subliniază importanţa investirii în activităţi antreprenoriale.
importance (từ khác: consequence, significance)
The plans for the EU's trade policy are of great importance.
Planurile referitoare la politica comercială a UE sunt de mare însemnătate.
We must bear in mind that Europeans, by their very mentality, attach particular importance to respect for their privacy.
Trebuie să ţinem cont că europeanul, prin mentalitatea sa, alocă o însemnătate deosebită respectului faţă de sfera privată.
The instability in the Mediterranean and Suez gives our arguments about the importance of coal greater significance.
Argumentele noastre cu privire la importanța cărbunelui dobândesc mai multă însemnătate în contextul instabilității din Mediterană și Canalul Suez.
importance (từ khác: amount, merit, value, virtue)
In short, it will provide added value in a policy field, the importance of which is obvious.
Pe scurt, acesta va crea valoare adăugată în domeniul unor politici a căror importanţă este evidentă.
The resolution also mentions the importance of preserving cultural and historical heritage, which is an important European value.
Rezoluția menționează, de asemenea, importanța prezervării patrimoniului cultural și istoric, care este o valoare europeană importantă.
importance (từ khác: bearing, significance, meaning, heft)
I think that in matters of such importance and significance, we should all - Commission and Parliament - put our cards on the table.
Consider că în chestiuni care prezintă o astfel de importanţă şi semnificaţie, am trebui cu toţii - Comisia şi Parlamentul - să jucăm cu cărţile pe faţă.
Nonetheless, I believe that this project requires three things: Firstly, a political stamp will give it importance and meaning for our citizens.
Totuşi, consider că acest proiect are nevoie de trei lucruri: În primul rând, o amprentă politică îi va oferi importanţă şi semnificaţie pentru cetăţenii noştri.
importance (từ khác: amount, care, count, kind)
volume_up
seamă {cái}
I believe it is time for us to realise the fundamental importance of Serbia for European unity.
Cred că este timpul să ne dăm seama de importanţa fundamentală a Serbiei pentru unitatea europeană.
We must remember this and attach enormous importance to this discussion, bearing in mind that not everything has been given us forever.
Trebuie să ne amintim acest lucru și să acordăm o importanță enormă acestei discuții, ținând seama de faptul că nu totul ne-a fost dat pentru totdeauna.
As highlighted in both reports, the revised Neighbourhood Policy will also recognise and act on the importance of the civil society.
Politica de vecinătate revizuită va recunoaște și va ține seama de asemenea, așa cum este subliniat în ambele rapoarte, de importanța societății civile.
importance (từ khác: significance)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "importance":

importance
English
import

Ví dụ về cách dùng từ "importance" trong tiếng Tiếng Rumani

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishWe now continue with the one-minute speeches on matters of political importance.
Continuăm acum cu intervenţiile de un minut privind chestiuni politice importante.
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
Raportul subliniază importanța uriașă pentru Europa a zonelor economice exclusive.
EnglishThis report neglects to mention the importance of cohesion policy even once.
Acest raport omite să menționeze măcar o dată importanța politicii de coeziune.
EnglishIt is the Council's turn to adopt this package of paramount importance to the Union.
Este rândul Consiliului să adopte acest pachet extrem de important pentru Uniune.
EnglishIt is of great importance in practice, and that is what we are talking about.
Este foarte important în practică şi acesta este subiectul discuţiei noastre.
EnglishAs a result, consumer protection measures are steadily growing in importance.
Devin, deci, din ce în ce mai importante acţiunile pentru protecţia consumatorului.
EnglishIt is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
Chiar aşa este şi trebuie să fie astfel, datorită importanţei acestui subiect special.
EnglishThis is why the first pillar of the pension system is of particular importance.
De aceea, primul pilon al sistemului de pensii este deosebit de important.
EnglishWindows Update categorizes software updates based on the update's importance.
Windows Update clasifică actualizările de software pe baza importanței actualizării.
EnglishWe know the importance of SMEs to the Irish economy and to the European economy.
Cunoaștem importanța IMM-urilor pentru economia irlandeză și pentru economia europeană.
EnglishI would also like to thank him for emphasising the importance of funding.
Doresc, de asemenea, să îi mulţumesc pentru accentuarea importanţei finanţării.
EnglishI am pleased that we agree on the importance of openness and transparency.
Sunt mulţumită că am convenit asupra importanţei deschiderii şi transparenţei.
EnglishThe rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.
Raportorul a rezumat importanța mării pentru Europa într-o singură frază.
EnglishThere will therefore be no difference in this strategic area of vital importance.
De aceea, nu va exista nicio diferență în această zonă strategică de importanță vitală.
EnglishThe strengthening of networks and information is a matter of great importance.
Consolidarea rețelelor și a datelor este o chestiune de importanță majoră.
EnglishWe need to adopt the political will required by the urgency and importance of this case.
Trebuie să adoptăm voința juridică impusă de urgența și importanța acestui caz.
EnglishThe European Union must emphasise the importance of social responsibility.
Uniunea Europeană trebuie să sublinieze importanța responsabilității sociale.
EnglishIt is therefore also of critical importance for us that these ideas are also protected.
Prin urmare, este deosebit de important pentru noi ca aceste idei să fie protejate.
EnglishThat is why the report gives attention to the importance of monitoring human resources.
De aceea raportul acordă atenţie importanţei monitorizării resurselor umane.
EnglishIt is also an expression of the importance society assigns to these women.
De asemenea, este o expresie a importanţei pe care societatea o acordă acestor femei.