Dịch từ "crime doesn't pay" từ Anh sang Pháp

EN

Nghĩa của "crime doesn't pay" trong tiếng Pháp

EN crime doesn't pay
volume_up
[ví dụ]

crime doesn't pay

Cách dịch tương tự của từ "crime doesn't pay" trong tiếng Pháp

crime danh từ
T danh từ
French
pay danh từ
pay- tính từ
French
to pay động từ