Dịch từ "machine-oriented high-level language" từ Anh sang Nga

EN

Nghĩa của "machine-oriented high-level language" trong tiếng Nga

EN

machine-oriented high-level language {danh từ}

volume_up

Ví dụ về cách dùng từ "machine-oriented high-level language" trong tiếng Tiếng Nga

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishmachine-oriented high-level language
машинно-ориентированный язык программирования высокого уровня