Dịch từ "waifs and strays" từ Anh sang Hungary

EN

Nghĩa của "waifs and strays" trong tiếng Hungary

EN waifs and strays
volume_up
{số nhiều}

waifs and strays
waifs and strays
volume_up
lelencek {nhiều}

Cách dịch tương tự của từ "waifs and strays" trong tiếng Hungary

waif danh từ
and liên từ
Hungarian
strays danh từ
stray tính từ
to stray động từ

Ví dụ về cách dùng từ "waifs and strays" trong tiếng Tiếng Hungary

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishNow that sanctuary was compromised, and she too would have to be offloaded with all the rest of its waifs and strays and teeming undead.
És most ez a menedék minden eresztékében recseg-ropog; t is ki kell majd tennie a többi lelenccel, talált tárggyal és élholttal együtt.