Dịch từ "universal covering" từ Anh sang Đức

EN

Nghĩa của "universal covering" trong tiếng Đức

EN universal covering
volume_up

1. toán học

Cách dịch tương tự của từ "universal covering" trong tiếng Đức

universal tính từ
universal
covering danh từ
covering tính từ
covering
to cover động từ
cover danh từ
cover