Dịch từ "pork absorbs" từ Anh sang Đức

EN

Nghĩa của "pork absorbs" trong tiếng Đức

pork absorbs
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "pork absorbs" trong từ điển.