Dịch từ "pleasant smell" từ Anh sang Đức

EN

Nghĩa của "pleasant smell" trong tiếng Đức

EN

pleasant smell {danh từ}

volume_up
1. Tổng quan
2. động vật học
pleasant smell (từ khác: beautiful smell)
volume_up
Duft {đực} (von Parfüm, Blumen)

Cách dịch tương tự của từ "pleasant smell" trong tiếng Đức

smell danh từ
pleasant tính từ
pleasant
delicate smell danh từ
German
beautiful smell danh từ
German
pleasant aroma
to smell động từ