Dịch từ "interação" từ Anh sang Đức

EN

Nghĩa của "interação" trong tiếng Đức

interação
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "interação" trong từ điển.