Dịch từ "guitar tuner" từ Anh sang Đức

EN

Nghĩa của "guitar tuner" trong tiếng Đức

guitar tuner
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "guitar tuner" trong từ điển.

Cách dịch tương tự của từ "guitar tuner" trong tiếng Đức

guitar danh từ
guitar
tuner danh từ
tuner
to tune động từ