Dịch từ "stilbesterol" từ Anh sang Ba Lan

EN

Nghĩa của "stilbesterol" trong tiếng Ba Lan

stilbesterol
Chúng tôi đã nhận được báo cáo còn thiếu từ "stilbesterol" trong từ điển.