Dịch từ "out and away" từ Anh sang Ba Lan

EN

Nghĩa của "out and away" trong tiếng Ba Lan

EN out and away
volume_up
{trạng từ}

out and away (từ khác: absolutely, by far, decidedly, decisively)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "out and away":

out and away

Cách dịch tương tự của từ "out and away" trong tiếng Ba Lan

out danh từ
Polish
out trạng từ
out thán từ
Polish
to out động từ
Polish
and liên từ
AND danh từ
Polish
and? thán từ
Polish
away tính từ
away trạng từ
away thán từ
Polish
away! thán từ
Polish

Ví dụ về cách dùng từ "out and away" trong tiếng Tiếng Ba Lan

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

EnglishNow, the obvious thing is to think about what we could remove from our diet, what to strip out, take away.
Teraz,oczywistą rzeczą jest myśleć co możemy usunąć z naszej diety, co ograniczyć, co wyrzucić.
EnglishI would like to remind you that financial aid from our Solidarity Fund is not paid out straight away.
Chciałbym państwu przypomnieć, że pomoc finansowa z naszego Funduszu Solidarności nie jest wypłacana natychmiastowo.
EnglishCan we pull out straight away, today?
Czy możemy wycofać się natychmiast, dzisiaj?
EnglishNow watch out, stay away from them now.