Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Tìm việc và Ứng tuyển | Thư xin việc

Thư xin việc | Résumé/CV | Thư giới thiệu

Thư xin việc - Đầu thư

존경하는 관계자 분께
Stimate Domn,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
존경하는 관계자 분께
Stimată Doamnă,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
존경하는 관계자 분께
Stimate Domn/Doamnă,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
존경하는 관계자 분(들)께
Stimați Domni,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
존경하는 관계자 분(들)께
În atenția cui este interesat,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
존경하는 김철수 님께
Stimate Domnule Popescu,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
존경하는 김희연 님께
Stimată Domnișoară Popescu,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
친애하는 최현우님께
Dragă Andrei Popescu,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Công thức mở đầu thư chuẩn khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên báo chí hay một kênh nào đó
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Lời mở đầu thư khi ứng tuyển vào vị trí được quảng cáo trên tạp chí hoặc tập san nào đó
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Công thức chuẩn mực để mở đầu thư xin việc
...에 지원하고 싶습니다.
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Công thức chuẩn mực để mở đầu thư xin việc
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Câu mở đầu giới thiệu công việc hiện tại của người ứng tuyển

Thư xin việc - Thuyết phục nhà tuyển dụng

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Giải thích lý do người viết quan tâm tới công việc họ ứng tuyển
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Giải thích lý do người viết quan tâm tới công việc họ ứng tuyển
저의 장점은 ... 입니다.
Punctele mele forte sunt...
Trình bày các điểm mạnh của ứng viên
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Trình bày các điểm yếu và thể hiện người viết rất quyết tâm khắc phục các điểm yếu này
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Giải thích tại sao người viết lại là ứng viên phù hợp với công việc
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Trình bày rằng người viết chưa có kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực nào đó nhưng đã tích lũy được nhiều kĩ năng từ các kinh nghiệm khác
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Trình bày về các kĩ năng khiến người viết là ứng viên lí tưởng cho công việc
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Nêu rõ các kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và khả năng tiếp thu kiến thức, kĩ năng mới
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Domeniul meu de bază este...
Giải thích các thế mạnh và kinh nghiệm chính của người viết
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Nêu rõ các kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và khả năng tiếp thu kiến thức, kĩ năng mới
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Trình bày rằng từ các kinh nghiệm trong quá khứ, người viết có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ do công việc mới đặt ra
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Thể hiện rằng người viết có thể làm việc trong môi trường khắt khe
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Thể hiện người viết có mối quan tâm cá nhân đến công việc
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Thể hiện người viết có mối quan tâm cá nhân đến công việc
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Tạo sự chú ý vào hồ sơ xin việc và thể hiện ứng viên phù hợp với công việc mà họ ứng tuyển
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Thể hiện các kĩ năng mà ứng viên học được từ công việc hiện tại
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Trình bày các kĩ năng khác mà người viết tích lũy được từ công việc hiện tại. Các kĩ năng này có thể không liên quan trực tiếp tới công việc.

Thư xin việc - Trình bày các kĩ năng

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Thể hiện kĩ năng ngôn ngữ và trình độ của mỗi thứ tiếng
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Stăpânesc foarte bine...
Thể hiện kĩ năng ngoại ngữ trình độ cao
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Cunosc la nivel mediu...
Thể hiện kĩ năng ngoại ngữ trình độ trung bình khá
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Am...ani de experienţă în domeniul...
Trình bày kinh nghiệm ở một lĩnh vực nào đó
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Sunt un utilizator experimentat de...
Thể hiện khả năng sử dụng các phần mềm máy tính
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Thể hiện tổng hợp các kĩ năng nhất định
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilităţi de comunicare excelente.
Thể hiện khả năng trao đổi thông tin, chia sẻ và giải thích các vấn đề với đồng nghiệp
추론 이해 능력
Gândire deductivă.
Khả năng nắm bắt và truyền đạt thông tin nhanh và hiệu quả
논리적인 사고능력
Gândire logică.
Khả năng phát triển ý chính xác và hoàn chỉnh
분석 능력
Abilităţi analitice.
Khả năng đánh giá sự vật, hiện tượng một cách chi tiết
좋은 사교성
Abilităţi interpersonale bune.
Khả năng quản lý và giao tiếp với đồng nghiệp hiệu quả
협정 능력
Abilităţi de negociere
Khả năng thiết lập thành công các thỏa thuận kinh doanh với đối tác
프리젠테이션 능력
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả trước một nhóm người

Thư xin việc - Kết thư

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Lặp lại và nhấn mạnh nguyện vọng được làm việc tại công ty
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Lặp lại và nhấn mạnh nguyện vọng được làm việc tại công ty
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Gợi ý khả năng sắp xếp một cuộc phỏng vấn
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Công thức chuẩn để dẫn người đọc thư tới hồ sơ xin việc (CV/résumé) đính kèm.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Công thức chuẩn để thể hiện ứng viên sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Thể hiện người viết sẵn lòng cung cấp thông tin liên lạc của nguồn giới thiệu để nhà tuyển dụng có thể liên lạc
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Gợi ý thời gian phù hợp để tiến hành phỏng vấn
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Đưa ra cách liên lạc thuận tiện nhất và cảm ơn nhà tuyển dụng đã xem xét hồ sơ ứng tuyển của người viết
... (이름) 드림
Cu stimă,
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
... (이름) 드림
Cu sinceritate,
Trang trọng, sử dụng phổ biến. Người viết không biết tên người nhận
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Cu respect,
Trang trọng, ít dùng. Người viết biết tên người nhận
감사합니다. ...씨.
Toate cele bune,
Không trang trọng. Sử dụng giữa đối tác công việc thân thiết